Kurti iu bën thirrje ambasadorëve për ndihmë në luftimin e COVID-19

0

Lideri i Vetëvendosjes dhe opozites parlamentare ne Kosove, Albin Kurti, iu ja bere thirrje ambasadoreve te vendeve mike ne Kosove per ndihme ne luftimin e COVID-19.

Ja adresimi i z. Kurti, ne shqip dhe anglisht:

Shkëlqesi të nderuara,

Ambasadorë të vendeve mike dhe partnere të Kosovës, diplomatë të nderuar.

Kosova është e nderuar që ka partnerë vendet e juaja. Ju keni qëndruar përkrah nesh në kohërat më të vështira.

Shoqëritë tona ndajnë vlerat e përbashkëta të lirisë dhe demokracisë por edhe interesat e njëjta për forcimin ekonomik të rajonit dhe sigurimin e paqes dhe prosperitetit të qëndrueshëm për të gjithë.

Me këtë histori dhe vlera të përbashkëta në mendje, si lider i partisë politike më të madhe në Kosovë, si politikani më i votuar, si aktivist dhe qytetar i shqetësuar i këtij vendi të varfër e të vogël por të qëndrueshëm, ju bëj thirrje që në këto kohëra të vështira dhe të pashembullta të ndihmoni institucionet tona shëndetësore në përballje me COVID-19 për shpëtimin e jetës së njerëzve.

Siç mund ta dini, situata me COVID-19 në dy muajt e fundit është bërë dramatike. Deri më tani 341 persona kanë vdekur, 10.419 janë infektuar, dhe 4.020 janë raste aktive. Në dy javët e fundit kemi pasur mesatarisht dhjetë vdekje në ditë, duke e renditur Kosovën të parën në botë për numrin e vdekjeve nga COVID-19 për milion banorë.

Në baza ditore kemi qindra raste pozitive ku më shumë se 50% të personave të testuar rezultojnë pozitiv. Duke pasur parasysh që qeveria në mënyrë drastike ka ulur gjurmimin e kontakteve, numri i të infektuarve është shumëfish më i lartë çka paraqet rrezik edhe më të madh nëse më shumë njerëz do të kenë nevojë për shtrim në spital. Burimet teknike dhe njerëzore të institucioneve të kujdesit shëndetësor janë shterruar kurse spitalet nuk kanë më kapacitete akomoduese. Të gjitha Njësitë e Kujdesit Intensiv janë të zëna ndërsa mjekët, specialistët dhe infermierët punojnë ditë e natë nën trysni dhe stres të jashtëzakonshëm. Më shumë se 1.000 punëtorë të kujdesit shëndetësor janë infektuar, që shfaq nevojën për më shumë staf mjekësor.

Furnizimet esenciale mjekësore që nevojiten për të luftuar COVID-19 janë duke mbaruar dhe nëse kjo situatë dramatike vazhdon, së shpejti nuk do të ketë oksigjen të mjaftueshëm për të shpëtuar pacientët. Me shkencëtarët që parashikojnë një rritje të infeksioneve në sezonin e vjeshtës dhe dimrit, situata do të përkeqësohet edhe më tej duke shkaktuar një katastrofë humanitare.

Të nderuar ambasadorë, diplomatë të nderuar, unë jam i vetëdijshëm se kriza aktuale shëndetësore dhe ekonomike është globale dhe se edhe vendet e juaja po luftojnë me ndikimet e pandemisë në njerëz dhe në ekonomi.

Por Kosova është në gjendje të rëndë.

Si Lider i Opozitës, është detyra ime që ta mbaj përgjegjës qeverinë aktuale, edhe në kohë të emergjencës kombëtare. Më vjen keq që nuk kemi një qeveri e cila vepron me përgjegjësi dhe profesionalizëm, që dëgjon shkencëtarët dhe ekspertët dhe që gëzon besim dhe kredibilitet midis qytetarëve. Virusi në vetvete nuk është vepër e qeverisë, por dështimi për të vepruar me përgjegjësi është rezultat i drejtpërdrejtë i paaftësisë së saj, çka vuri në rrezik gjithë vendin.

Në këtë situatë tejet të rënduar, unë nuk mund të qëndroj i qetë derisa shoh një krizë shëndetësore që po degjenerohet në humanitare, duke kërcënuar jetët e mijëra qytetarëve të Kosovës.

Ambasadorë dhe diplomatë të nderuar, unë i kam shprehur këto vështrime me ju shumë herë në takimet tona. Tani, në emër të popullit të Kosovës, publikisht ju kërkoj juve dhe vendeve tuaja që t’u siguroni institucioneve të kujdesit shëndetësor të Kosovës pajisjet e nevojshme mjekësore dhe burimet njerëzore për të mundësuar të parandalojmë që një krizë shëndetësore të shndërrohet në një katastrofë humanitare.

Sinqerisht,
Albin Kurti
Kryetar i Lëvizjes VETËVENDOSJE!

10 gusht 2020

 

Letër e hapur për ambasadorët në Kosovë (anglisht dhe shqip)

Dear Excellencies,

Ambassadors of Kosova’s friends and partners, honored diplomats.

Kosova is honored to have your countries as partners. You have stood by us in our most difficult times.

Our societies share common values of freedom and democracy. We also share the same interests of strengthening our region economically and securing lasting peace and prosperity for all.

With this shared history and our common values in mind, and as the leader of the largest political party in Kosova, the most voted politician, an activist and concerned citizen of this small, poor, but resilient country, I write to urge you to help our health institutions in these challenging and unprecedented times, as they struggle with COVID-19 and work to save people’s lives.

As you may know, the situation with COVID-19 in the last two months has become dramatic. 341 people have died so far, 10.419 are infected, and there are 4.020 active cases. In the last two weeks we had an average of ten deaths per day, ranking first according to COVID-19 deaths per million residents.

Daily we have hundreds of positive cases with more than 50% of tested people positive. Given that the government has drastically scaled back contact tracing, the number of infections is much higher which presents an even greater risk if more people need hospitalization. The resources of our healthcare institutions – be they technical or human – are exhausted, and hospitals have run out of beds. All Intensive Care Units are occupied while doctors, specialists and nurses are working day and night under immense pressure and stress. More than 1.000 healthcare workers have now been infected which makes the need for more medical staff even more pressing.

Critical medical supplies to fight COVID-19 are running short, and if this dramatic situation continues, soon we will lack sufficient oxygen to help save patients in need. With scientists predicting a rise in infections in the fall and winter, the situation will further degenerate, causing a humanitarian catastrophe.

Dear Ambassadors, honored diplomats, I am well aware that the current health and economic crisis is global and that your countries too are struggling with the human and economic impacts of the pandemic.

But Kosova is in dire need.

As the Leader of the Opposition, it is my job to hold the current government to account, including in times of national emergency. I regret that we do not have a government which acts responsibly and professionally, listens to the scientists and experts, and enjoys trust and credibility among citizens. The virus itself is not of the government’s making, but the failure to respond responsibly is a direct result of its gross incompetence, putting our entire country at risk.

In this deeply concerning situation, I cannot stand idly by and watch while a health crisis deteriorates into a humanitarian one, threatening the lives of thousands of Kosova’s citizens.

Honorable ambassadors and diplomats, I have expressed these views to you privately many times. Now, on behalf of the people of Kosova, I publicly ask you and your countries to support Kosova’s healthcare institutions with the necessary medical equipment and human resources to enable us to prevent a health crisis from turning into a humanitarian catastrophe.

Sincerely,
Albin Kurti
President of Lëvizja VETËVENDOSJE!

August 10, 2020

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here